SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA OPRAVLJANJA STORITEV POSREDOVANJA V PROMETU Z NEPREMIČNINAMI

UVODNE UGOTOVITVE: Ti splošni pogoji urejajo odnose med nepremičninsko Agencijo OrNePo, Jana Rožaj s.p, Organizacija, Nepremičnine, Posredovanje ( v nadaljevanju OrNePo s.p.) in naročiteljem ter so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami. Splošni pogoji so izdelani v skladu z Zakonom o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr) in drugimi zakoni, ki na dan veljavnosti teh pogojev urejajo poslovanje z nepremičninami.

1. člen
(Izrazi v pogojih)

 • NEPREMIČNINSKA agencija: OrNePo s.p., ki kot gospodarsko dejavnost opravlja tudi storitve posredovanja v prometu z nepremičninami
 • NEPREMIČNINSKI POSREDNIK: fizična oseba, ki za nepremičninsko družbo opravlja posle posredovanja in ima pridobljeno licenco pristojnega ministrstva ter je vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov
 • NAROČITELJ: je fizična ali pravna oseba, ki z nepremičninsko družbo sklene pogodbo o posredovanju.
 • TRETJA OSEBA: fizična ali pravna oseba, ki jo nepremičninski posrednik poskuša spraviti v stik z naročiteljem, da bi se z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe v zvezi z nepremičnino
 • SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA: določajo obseg dejavnosti za varno in skrbno poslovanje pri nepremičninskem posredovanju, ki jih je posrednik dolžan upoštevati pri svojem delu.
 • POGODBA O POSREDOVANJU: je pisna pogodba o posredovanju v prometu z nepremičninami v kateri se posrednik zavezuje, da si bo prizadeval najti in spraviti v stik z naročiteljem tretjo osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe, katere predmet je nepremičnina, naročitelj pa se zavezuje, da bo posredniku plačal provizijo za posredovanje, če bo pogodba sklenjena

2. člen
(Storitve posredovanja pri prodaji oziroma nakupu nepremičnin)

Na podlagi pogodbe o posredovanju se posrednik, zaveže za naročitelja opraviti naslednje posle:

 • seznanitev naročnika s tržnimi razmerami, ki so pomembne za določitev cene v pogodbi,
 • seznanitev naročnika z vrsto in višino davčnih obveznosti in drugih stroškov
 • pojasnitev morebitnih tveganj, povezanih z neurejenim zemljiškoknjižnim stanjem nepremičnine,
 • preverjanje pravnega stanja nepremičnine in morebitnih pravic tretjih,
 • preverjanje dejanskega stanja nepremičnine ( ogled nepremičnine ),
 • oglaševanje v obsegu in na način, ki ga določi posrednik,
 • organizacija in vodenje ogledov, sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe,
 • sestava pogodbe za prodajo/nakup/najem nepremičnine, ki je predmet Posredniške pogodbe
 • priprava dokumentacije za odmero davka na promet nepremičnin pri pristojni davčni upravi,
 • hranjenje izvirnikov pogodb in drugih originalnih dokumentov do zaključka posla,
 • nadzor izvrševanja kupoprodajne pogodbe, sestava primopredajnega zapisnika in primopredaja nepremičnine.

Če posrednik katere izmed navedenih storitev na izrecno željo naročitelja ne opravi, naročitelj ni upravičen zahtevati znižanja provizije, če je sicer posrednik te storitve pripravljen storiti.

3. člen
(Storitve posredovanja pri oddaji oziroma najemu nepremičnine)

 • seznanitev naročitelja z razmerami na trgu nepremičnin, ki so pomembne za določitev cene v pogodbi,
 • seznanitev naročitelja z predpisi, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe,
 • preverjanje dejanskega stanja nepremičnine (ogled nepremičnine),
 • preverjanje pravnega stanja nepremičnine in morebitnih pravic tretjih oseb,
 • oglaševati nepremičnino na svojih spletnih straneh in v primeru naročila naročitelja tudi v časopisih, določenih z naročilom naročitelja,
 • organizacija in vodenje ogledov,
 • sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe,
 • primopredaja nepremičnine in sestavitev primopredajnega zapisnika.

Če posrednik katere izmed navedenih storitev na izrecno željo naročitelja ne opravi, naročitelj ni upravičen zahtevati znižanja provizije, če je sicer posrednik te storitve pripravljen storiti.

4. člen
(Provizija za posredovanje)

 • V primeru posredovanja pri prodaji oziroma nakupu nepremičnine pridobi posrednik pravico do provizije največ v višini 4% od pogodbene prodajne cene.  Ta omejitev pa ne velja kadar je pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000 EUR, kjer se provizija računa v višini 550€ ali se sklepa ekskluzivna pogodba.
 • V primeru posredovanja pri oddaji oziroma najemu nepremičnine pridobi posrednik pravico do provizije največ v višini ene mesečne najemnine oz, min. 350€. 

Posrednik pridobi pravico do provizije, ko je sklenjena pogodba med naročiteljem in tretjo osebo za katerega je posredoval.

Pravico do plačila 1/2 provizije posrednik obdrži tudi, če se že sklenjena pogodba kasneje razdre a samo v primeru, da za razdrtje pogodbe ni odgovoren posrednik.
Naročitelj je dolžan plačati provizijo tudi, če pogodbo z tretjo osebo ( kupec oz. prodajalec), s katero ga je spravil v stik posrednik, sklene po prenehanju pogodbe o posredovanju.

5. člen
(Stroški, ki so zajeti v provizijo)

S provizijo iz 4. člena teh splošnih pogojev so zajeti vsi stroški v zvezi z opravljanjem poslov iz 2. člena teh splošnih pogojev, in sicer zlasti stroški za ta dejanja:

 • seznanitev naročnika s tržnimi razmerami, ki so pomembne za določitev cene v pogodbi,
 • seznanitev naročnika z vrsto in višino davčnih obveznosti in drugih stroškov
 • pojasnitev morebitnih tveganj, povezanih z neurejenim zemljiškoknjižnim stanjem nepremičnine,
 • preverjanje pravnega stanja nepremičnine in morebitnih pravic tretjih,
 • preverjanje dejanskega stanja nepremičnine ( ogled nepremičnine ),
 • oglaševanje v obsegu in na način, ki ga določi posrednik,
 • organizacija in vodenje ogledov, sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe,
 • sestava pogodbe za prodajo/nakup/najem nepremičnine, ki je predmet Posredniške pogodbe
 • priprava dokumentacije za odmero davka na promet nepremičnin pri pristojni davčni upravi,
 • hranjenje izvirnikov pogodb in drugih originalnih dokumentov do zaključka posla,
 • nadzor izvrševanja kupoprodajne pogodbe, sestava primopredajnega zapisnika in primopredaja       
 • nepremičnine.

6. člen
(Stroški, ki niso zajeti v provizijo)

S provizijo iz 4. člena teh splošnih pogojev niso zajeti:

 • Sestava notarskega zapisa ali druga oblika pogodbe, katero mora po zakonu pripraviti notar,
 • vse notarske listine, ki so potrebne za prenos nepremičnine in ZK zahtevki
 • upravne, sodne in druge takse za vse potrebne listine in notarske pristojbine,
 • davek na promet nepremičnin, davek na dobiček iz kapitala, DDV in ostale davčne pristojbine,
 • cenitev nepremičnine in načrti etažnih delitev, izdelava energetske izkaznice.

7. člen
(Odgovornost posrednika)

OrNePo s.p. ima zavarovano odgovornost za škodo, ki jo povzroči naročitelju ali tretji osebi s kršitvijo pogodbe o nepremičninskem posredovanju, pri zavarovalnici Generali d.d., št. police 10019178171, za zavarovalno vsoto v višini 150.000 EUR za vsak posamezni zavarovalni primer oz. 350.000 EUR za vse zavarovalne primere v posameznem koledarskem letu.

8. člen
(Odgovornost naročitelja)

Naročitelj je dolžan OrNePo s.p. seznaniti z vsemi podatki in okoliščinami, ki se nanašajo na pravno in dejansko stanje nepremičnine in omogočajo pravilno izvedbo nepremičninskega posredovanja. Posebej je naročitelj dolžan nepremičninsko družbo obvestiti o pravnih in stvarnih napakah in pravicah tretjih na nepremičnini.

Naročitelj je dolžan posrednika sproti obveščati o vseh okoliščinah, ki so pomembne za opravljanje storitev posredovanja in o spremembah naročila ( cena, izselitveni roki,…).

Kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo za nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, mora o tem najkasneje v dveh dneh od dneva podpisa prodajne pogodbe obvestiti nepremičninskega posrednika. Če tega ne stori, je dolžan posredniku povrniti vse stroške, ki so nastali v zvezi s tem posredovanjem.

Naročitelj mora posredniku predložiti na vpogled vso razpoložljivo dokumentacijo o nepremičnini, ki je predmet pogodbe o posredovanju.

9. člen
(Pridobitev pravice do provizije)

OrNePo s.p., pridobi pravico do provizije takrat, ko je sklenjena pogodba, pri sklenitvi katere je posredovala.

Če stranki pogodbe, pri sklenitvi katere je posredovala nepremičninska družba, kasneje odstopita od pogodbe ali je pogodba razveljavljena iz razlogov, ki so na strani pogodbenih strank, nepremičninska družba obdrži 1/2 plačane provizije.

V kolikor provizija ni plačana v roku ali celoti, OrNePo s.p., ne nadaljuje pri posredovanju posla, za katerega je bila zaračunana provizija. Posel se nadaljuje s plačilom provizije v celoti. 

10. člen
(sklenitev ekskluzivne pogodbe o posredovanju)

Naročitelj in OrNePo s.p. lahko skleneta ekskluzivno posredniško pogodbo. V tem primeru naročitelj v času veljavnosti pogodbe o posredovanju ne sme v zvezi z istim poslom oz. v zvezi z isto nepremičnino skleniti pogodbe o posredovanju z drugo nepremičninsko družbo ter preko nje, kogarkoli tretjega ali sam oglaševati iste nepremičnine.

Nepremičninska družba bo v primeru ekskluzivne pogodbe o posredovanju naročitelju ponudila ugodnejše pogoje nepremičninskega posredovanja. OrNePo s.p.,  je v primeru ekskluzivne pogodbe upravičen do provizije, ki je določena v pogodbi o posredovanju, tudi v primeru, ko naročnik sam najde tretjo osebo in sklene z njo pogodbo.

Prav tako je OrNePo s.p.  upravičena do provizije, če naročitelj v času trajanja ekskluzivne pogodbe, nepremičninsko posredovanje prenese na drugo nepremičninsko družbo.

11. člen
(Druga določila)

Naročitelj lahko odpove pogodbo za posredovanje, kadarkoli, odpoved pogodbe mora biti pisna.

Če se naročitelj ne želi spustiti v pogajanja za sklenitev pogodbe z tretjo osebo, ki jo je našel posrednik in tudi ne skleniti z njo pogodbe pod pogoji, ki jih je sporočil posredniku, je dolžan posredniku plačati pogodbeno kazen – odškodnino skladno z pogodbo o posredovanju.

12. člen
(Veljavnost splošnih pogojev)

Ti splošni pogoji imajo namen naročitelja seznaniti s standardnimi pogoji poslovanja OrNePo s.p..

Pogoje konkretnega nepremičninskega posredovanja naročnik in OrNePo s.p. določita s pogodbo o posredovanju. V primeru, da pogodba o posredovanju vsebuje določila, ki so v nasprotju s temi splošnimi pogoji, veljajo določila pogodbe o posredovanju.

Izola, 1.1.2020

        OrNePo

                                                                                       Jana Rožaj s.p.