CENIK STORITEV

Plačilo za posredovanje pri prodaji nepremičnin od pogodbene vrednosti nepremičnine

Max.4%

Plačilo za posredovanje pri prodaji nepremičnin, kadar je pogodbena vrednost manjša od 10.000 eur

550,00

Plačilo za posredovanje pri najemu ali oddaji,znaša 1 mesečna najemnina oziroma najmanj

350,00

 

OPIS STORITEV IN STROŠKOV POSREDOVANJA V PROMETU Z NEPREMIČNINAMI:

Prvi ogled nepremičnine* (zajema pregled dokumentacije dejanskega stanja nepremičnine, ogled nepremičnine ter svetovanje pri prodaji nepremičnine)

100,00

Pregled dokumentacije in seznanitev naročitelja s pravnim stanjem nepremičnine*

50,00

Sestava prodajne pogodbe*

250,00

Sestava predpogodbe – ara*

150,00

Sestava najemne pogodbe*

250,00

Pridobitev  zemljiškoknjižnega izpiska*

20,00

Pridobitev potrdila o predkupni pravici*

30,00

Pridobitev potrdila o (ne) uveljavljanju predkupne pravice občine*

40,00

Pridobitev lokacijske informacije in potrdila o namenski rabi zemljišča*

80,00

Pridobitev katastrskega načrta – mapne kopije* 

30,00

Postopek v zvezi z odobritvijo pravnega posla*

100,00

Pridobitev drugih listin, cena za posamezno listino

30,00

Ogled nepremičnine brez sklenitve posredniške pogodbe

50,00

Nepremičninsko svetovanje ( 1 ura )

40,00

Vodenje ogledov med dela prostimi dnevi, ob nedeljah in sobotah popoldan

50,00

Primopredaja nepremičnine, prenos lastništva pri dobaviteljih*

100,00

Pridobitev listin za tuje državljane (EMŠO, davčna,…)

150,00

Priprava vpisa ali izbrisa stvarne pravice (hipoteka, lastninska pravica, užitka, služnost,…)

100,00

Priprava nadomestne listine o lastništvu – vzpostavitev zemljiško knjižne listine

250,00

Priprava predloga za vpis v zemljiško knjigo (pri že pripravljenih etažah)

80,00

Prijava odmere davka na promet nepremičnin na FURS-u*

80,00

Zemljiškoknjižni predlog za vpis etažne lastnine – do 5 delov stavbe

250,00

 

Postavke označene z zvezdico (*) so vštete v plačilu za posredovanje, razen v primeru prekinitve posredniške pogodbe ali samostojnega naročila storitve.

Vse takse, ki so potrebne za pridobitev raznih listin niso zajete v ceni.

Navedene cene ne vsebujejo 22% DDV.

Agencija OrNePo ni zavezanec za DDV po 1. odstavku 94. člena ZDDV-1.

Cenik velja od 07.06.2019